graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น กิจกรรม ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งเกาะมันใน (โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 22 พ.ย. 65
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 65
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
4,045,000 บาท
ปีงบประมาณ 2566
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ไอเอ็นซี เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่สัญญา 167/2566
วันที่ลงนามในสัญญา 20 ธ.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 66
วงเงินงบประมาณ 4,045,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ