graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 15 ก.ย. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ย. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
13,450,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท จีเอ 2007 จำกัด

เลขที่สัญญา 01/2565
วันที่ลงนามในสัญญา 2 พ.ย. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค. 65
วงเงินงบประมาณ 13,450,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ