graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง ตามราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 23 พ.ย. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 23 พ.ย. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
63,189,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทจำกัด บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)

เลขที่สัญญา สลก.9/2565
วันที่ลงนามในสัญญา 18 ม.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย. 65
วงเงินงบประมาณ 63,189,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ