graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 2 ก.ย. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ก.ย. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
331,920,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.2/2565
วันที่ลงนามในสัญญา 18 ม.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 4 ก.ย. 67
วงเงินงบประมาณ 331,920,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ