graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและวางปะการังเทียม 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 30 ส.ค. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 30 ส.ค. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
41,900,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วัฒนาธร จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.3/2565
วันที่ลงนามในสัญญา 28 ต.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 65
วงเงินงบประมาณ 41,900,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ