graphic
graphic

จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างที่ปรึกษา

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
14,975,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่สัญญา สลก.2/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค. 65
วงเงินงบประมาณ 14,975,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf