graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำและวางปะการังเทียม 4 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 16 พ.ย. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16 พ.ย. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
34,667,061 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง

เลขที่สัญญา สลก.5/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 18 ม.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ค. 64
วงเงินงบประมาณ 34,667,061 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ