graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 21 ธ.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
14,350,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท จีเอ 2007 จำกัด

เลขที่สัญญา 1/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 8 ก.พ. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ย. 64
วงเงินงบประมาณ 14,350,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ