graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 8 ธ.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 ธ.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
13,020,500 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอล มารีเนอส์ จำกัด

เลขที่สัญญา 495/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 19 เม.ย. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 มิ.ย. 64
วงเงินงบประมาณ 13,020,500 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ