graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 8 ธ.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 ธ.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
27,999,990 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.7/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 26 ม.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 ส.ค. 64
วงเงินงบประมาณ 27,999,990 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ