graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 16 มิ.ย. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16 มิ.ย. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
11,800,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่สัญญา สลก.5/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 30 ก.ย. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค. 65
วงเงินงบประมาณ 11,800,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ