graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 8 ธ.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 ธ.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
42,300,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.8/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 27 ม.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 64
วงเงินงบประมาณ 42,300,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ