graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำและวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 28 ม.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 28 ม.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
42,050,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.3/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 26 มี.ค. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย. 63
วงเงินงบประมาณ 42,050,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ