graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ (การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 31 ม.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 31 ม.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
12,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทจำกัด บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)

เลขที่สัญญา สลก.2/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย. 63
วงเงินงบประมาณ 12,000,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ