graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 13 มี.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 มี.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
15,563,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท จีเอ 2007 จำกัด

เลขที่สัญญา 380/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 13 เม.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค. 63
วงเงินงบประมาณ 15,563,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ