graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 9 เม.ย. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 9 เม.ย. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
12,533,500 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ซีแมน จำกัด

เลขที่สัญญา 398/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 21 เม.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 63
วงเงินงบประมาณ 12,533,500 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ