graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต จำนวน 9 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 27 ม.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 27 ม.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
15,538,500 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.3/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 มิ.ย. 63
วงเงินงบประมาณ 15,538,500 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ