graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 5 พ.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 พ.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
42,586,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่สัญญา สลก.9/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 29 พ.ค. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ย. 63
วงเงินงบประมาณ 42,586,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ