graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 25 พ.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
25,089,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ติณติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่สัญญา 234/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 12 มิ.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย. 64
วงเงินงบประมาณ 25,089,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ