graphic
graphic

จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน (งานรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน 2,500 ไร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
13,596,346 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ติณติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.12/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 7 ส.ค. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ย. 63
วงเงินงบประมาณ 13,596,346 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf