graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจันทบุรี) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๕,๘๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 24 ก.พ. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
24,120,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทจำกัด บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)

เลขที่สัญญา สลก.5/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 14 เม.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 11 ต.ค. 63
วงเงินงบประมาณ 24,120,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ