graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือจักรทอง ทองใหญ่) จำนวน 1 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 9 มี.ค. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 9 มี.ค. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
39,471,390 บาท
ปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.6/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 24 เม.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 63
วงเงินงบประมาณ 39,471,390 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ