graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน พื้นที่จังหวัดตราด เนื้อที่ ๔๖๔ ไร่ และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๑,๕๕๕.๗๐ ไร่ เนื้อที่รวม ๒,๐๑๙.๗๐ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 18 ก.ค. 62
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ค. 62
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
12,621,104 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
วิชัย ฟาร์ม

เลขที่สัญญา สลก.16/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 27 ส.ค. 62
วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 12,621,104 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ