graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน (รื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน 5,000 ไร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 8 ต.ค. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 ต.ค. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
27,064,421 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตรา มั่งมี

เลขที่สัญญา สลก.10/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 2 ม.ค. 62
วันที่สิ้นสุดสัญญา 2 เม.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 5,968,081 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ