graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างจัดทำและวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 24 ม.ค. 62
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ค. 62
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
11,579,866 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. เบย์ คอนเซอร์เวชั่น

เลขที่สัญญา 70/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 6 มี.ค. 62
วันที่สิ้นสุดสัญญา 13 ส.ค. 62
วงเงินงบประมาณ 11,579,866 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ