graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต จำนวน 10 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 3 ต.ค. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 ต.ค. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
27,105,500 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.1/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 14 ธ.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 มิ.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 9,985,500 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ