graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน ในพื้นที่ ๖ จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไม้ไผ่รวม ๑๖.๓ กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 8 ต.ค. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 ต.ค. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
37,494,000 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.๖/๒๕๖๒
วันที่ลงนามในสัญญา 29 พ.ย. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 37,494,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ