graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการใช้สอย และขุดแต่งคันดิน 2 จังหวัด ๑,๘๐๐ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 17 ม.ค. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 ม.ค. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
19,630,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท สายชล สุราษฎร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.13/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 14 ก.พ. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 11 ธ.ค. 61
วงเงินงบประมาณ 19,630,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ