graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน (รื้อถอนในพื้นที่ ทวงคืน 5,000 ไร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 14 ก.พ. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 14 ก.พ. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
26,994,082 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ติณติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.16/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 2 เม.ย. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค. 61
วงเงินงบประมาณ 16,704,955 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ