graphic
graphic
icon

ชื่อประเภทโครงการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
บาท
ปีงบประมาณ
สถานะโครงการ