graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 29 ธ.ค. 60
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 ธ.ค. 60
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
100,040,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทจำกัด บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)

เลขที่สัญญา สลก.2/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 7 ก.พ. 63
วงเงินงบประมาณ 100,040,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ