graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นโคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 16 ก.พ. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16 ก.พ. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
42,912,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.15/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 30 มี.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค. 62
วงเงินงบประมาณ 42,912,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ