graphic
graphic

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดวิธีการจัดการและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีผสมผสานโครงสร้างแบบแข็งและวิธีธรรมชาติ (ระยะที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างที่ปรึกษา

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
20,540,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.1/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 26 มี.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค. 62
วงเงินงบประมาณ 20,540,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา