graphic
graphic

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา และออกแบบรายละเอียดโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบและจัดการซ่อมแซมปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ระยะที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างที่ปรึกษา

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
11,060,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.2/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 11 ก.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค. 62
วงเงินงบประมาณ 11,060,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf