graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการถ่ายเททราย จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 9 ก.พ. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 9 ก.พ. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
22,068,750 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วัฒนาธร จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.14/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 26 มี.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค. 62
วงเงินงบประมาณ 22,068,750 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ