graphic
graphic

ซื้อเรือประมง น.เจริญชัยสมุทร 1 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ

icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พิเศษ
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
12,536,163 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
นางจินดา แดงเกื้อสกุล

เลขที่สัญญา สลก.14/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 3 ก.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 2 ส.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 12,536,163 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา