graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ทวงคืน (พลิกพื้นผืนป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 9 มี.ค. 60
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 9 มี.ค. 60
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
8,700,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
นางสาวลัดดาวรรณ กะยุตา

เลขที่สัญญา สลก.27/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย. 60
วงเงินงบประมาณ 5,020,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ