graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 18 พ.ย. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 พ.ย. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
97,798,189 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง

เลขที่สัญญา สลก.31/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 31 มี.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ย. 60
วงเงินงบประมาณ 36,686,189 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ