graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 7 ก.ค. 60
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.ค. 60
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
11,347,642 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง

เลขที่สัญญา สลก.44/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ส.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 20 เม.ย. 61
วงเงินงบประมาณ 11,347,642 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ