graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อรถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 30 ม.ค. 60
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 30 ม.ค. 60
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
9,780,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.8/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 9 มี.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 9,780,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ