graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 19 ธ.ค. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
138,300,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.41/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 2 ส.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 ต.ค. 61
วงเงินงบประมาณ 138,300,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ