graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 15 มี.ค. 60
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 มี.ค. 60
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
119,618,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทจำกัด บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)

เลขที่สัญญา สลก.43/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 15 ส.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค. 62
วงเงินงบประมาณ 119,618,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ