graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์ราชการจำนวน 6 รายการ 15 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 16 พ.ย. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16 พ.ย. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
9,513,370 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.4/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 28 ธ.ค. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 9,513,370 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ