graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างศึกษาพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโครงสร้างเขื่อนกันทรายกันคลื่น (Jetty) ด้วยวิธีการถ่ายเททราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 23 ธ.ค. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
31,740,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.30/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค. 61
วงเงินงบประมาณ 31,740,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ