graphic
graphic

จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยวิธีตกลง

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างที่ปรึกษา

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
7,600,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่สัญญา สลก.1/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 28 มิ.ย. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 7,600,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา