graphic
graphic

จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีตกลง โดยวิธีตกลง

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างที่ปรึกษา

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
6,760,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่สัญญา สลก.2/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 28 มิ.ย. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 23 มิ.ย. 60
วงเงินงบประมาณ 6,760,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ