graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดวางปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 18 ส.ค. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 ส.ค. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
6,650,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟมสถาปัตย์

เลขที่สัญญา 601/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 27 ก.ย. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 ธ.ค. 59
วงเงินงบประมาณ 6,650,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ