graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 1 มี.ค. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 มี.ค. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
9,595,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วัชร มารีน จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.2/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 25 มี.ค. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ค. 59
วงเงินงบประมาณ 9,595,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ