graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 1 มี.ค. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 มี.ค. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
19,950,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วัชร มารีน จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.3/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 25 มี.ค. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค. 59
วงเงินงบประมาณ 19,950,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ