graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 17 ก.พ. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.พ. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
14,890,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา 294/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 25 มี.ค. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 59
วงเงินงบประมาณ 14,890,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ