graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 14 ต.ค. 58
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 14 ต.ค. 58
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
16,491,375 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด

เลขที่สัญญา สปล. 1/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 26 พ.ย. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 ม.ค. 59
วงเงินงบประมาณ 16,491,375 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ